سطل زباله 5006

دسته بندی ها
لیتر سطل زباله

60 لیتر

جنس بدنه

فلزی

فروشگاه
منو
خانه